Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

laman web ini dibangunkan oleh ustaz md zuki bin hashim, institut perguruan sultan abdul halim, sungai petani, kedah, malaysia

TUGASAN TAMADUN ISLAM KPLI SEMESTER 2/2007


OWNER
TAJUK/SOALAN
PANDUAN
RUJUKAN
CATATAN
1 1.1 Konsep Tamadun Islam, Ciri dan Matlamat 1. Maksud tamadun mengikut sarjana Islam dan Barat.
2. Ciri-ciri Tamadun Islam.
3. Matlamat tamadun Islam.
K g
2 1.2 Prinsip, Asas dan Sumber Tamadun Islam 1. Prinsip tamadun Islam.
2. Asas tamadun Islam.
3. Sumber tamadun Islam.
K g
3 1.4 Sejarah Pembinaan Tamadun Islam Di Zaman Nabi Muhammad 1. Fasa dakwah Nabi Muhammad.
2. Aspek penekanan pembinaan tamadun setiap fasa.
3. Skop tamadun Islam.
K g
4 2.1 Konsep Kesepaduan Ilmu Dalam Tamadun Islam 1. Definisi ilmu
2. Pembahagian ilmu
3. Faktor Penggalak Kesepaduan
4. Contoh Unsur kesepaduan
K g
5 2.2 Impak Tamadun Islam Terhadap Kemajuan Sains P K g
6 2.2.1 Direktori Tokoh Sains Dan Matematik Muslim 1. Senarai tokoh Islam di bidang Sains dan Matematik.
2. Pengenalan setiap tokoh.
3. Riwayat hidup setiap tokoh.
4. Sifat peribadi setiap tokoh.
5. Pencapaian setiap tokoh.
K g
7 2.2.2 Direktori Tokoh Sains Sosial Muslim 1. Senarai tokoh Islam di bidang Sains Sosial.
2. Pengenalan setiap tokoh.
3. Riwayat hidup setiap tokoh.
4. Sifat peribadi setiap tokoh.
5. Pencapaian setiap tokoh.
K g
8 2.4 Pendekatan Amar Makruf Dan Nahi Mungkar Oleh Al-Ghazali Bagi Menangani Gejala Sosial 1. Pengenalan Al-Ghazali.
2. Riwayat hidup Al-Ghazali.
3. Sumbangan Al-Ghazali.
4. Sinopsis Kitab Ihya' Ulum Al-Din.
5. Maksud Amar makruf dan Nahi Mungkar.
8. Lapan langkah menangani gejala sosial.
K g
9 2.4a Kedudukan Dan Peranan Non Muslim dalam Negara Islam 1. Maksud Negara Islam.
2. Maksud Non Muslim.
3. Hak-hak Non Muslim dalam negara Islam
4. Tanggungjawab Non Muslim dalam negara Islam.
K g
10 2.5 Impak Tamadun Islam Terhadap Kemajuan Ekonomi 1. Sistem ekonomi sebelum Islam.
2. Sistem ekonomi Islam.
3. Agihan kekayaan dalam ekonomi Islam.
K g
11 2.5a Peranan Zakat Dan Jizyah Sebagai Sumber Kemajuan Ekonomi Mampan 1. Maksud zakat dan jizyah.
2. Jenis-jenis zakat
3. Saluran perbelanjaan zakat dan jizyah.
4. kepentingan zakat dan jizyah.
K g
12 2.6 Impak Tamadun Islam Terhadap Kemajuan Politik 1. Sistempolitik sebelum Islam.
2. Sistem politik Islam.
K g
13 3.1 Aqidah Sebagai Benteng Masyarakat Madani Mencapai Kemajuan Yang Luhur 1. Maksud aqidah.
2. Ciri-ciri tamadun luhur.
3. Impak aqidah membina tamadun luhur.
K g
14 3.2 Pendekatan Undang-Undang Islam Mewujudkan Masyarakat Sifar Jenayah 1. Maksud Undang-undang Islam.
2. Pembahagian Undang-undang Islam. 3. Hukum Hudud.
4. Hukum Takzir.
5. Sumber Undang-undang Islam.
6. Kemampuan Undang-undang Islam menghapus jenayah.
K g
15 3.1-3 Kepentingan Kombinasi Aqidah, Syariah Dan Akhlak Dalam pembinaan Tamadun Luhur 1. Maksud aqidah
2. Maksud syariah.
3. Maksud akhlak.
4. Hubungan kombinasi dengan pembinaan tamadun.
5. Hikmah kombinasi dalam pmbinaan tamadun.
K g


BIBLIOGRAFI

Abdur Rahman I.Doi ( 1995 ), Undang-Undang Syariah, terj. Rohani Abdul Rahim, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Ahmad Ibrahim et.al. ( 1991 ), Al-Ahkam, Jld.3, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Ahmad Ibrahim Abu Sin ( 1997 ), Pengurusan Dalam Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali ( 1980 ), Ihya' Ulum Al-Din, terj. Indonesia: Penerbit Asli.

Ibnu Khaldun ( 2000 ), Mukadimah, terj. DBP, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Mahmud Hamdi Zaqzuq ( 1989 ), Orientalisme: Kesan Pemikirannya Terhadap Tamadun Islam, terj. Mudasir Rosder dan Che yusuf Che Mat, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Muhammad Abdul Mun'im Al-Jammal ( 1992 ), Ensiklopedia Ekonomi Islam Jilid 1 & 2, terj. Salahuddin Abdullah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Muhammad Al-Buraey ( 1992 ), Pembangunan Pentadbiran Menurut perspektif Islam, terj. Abdullah md Noor et.al., Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Muhammad Kamal 'Atiyah ( 1995 ), Perakaunan Zakat: Teori Dan Praktis, terj. Mohd Nor Ngah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Muhammad Muslehuddin ( 1992 ), Jenayah Dan Doktrin Islam Dalam Tindakan Pencegahan, terj. Asiah Idris, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Muhammad Nejatullah Siddiqi ( 1990 ), Insurans Dalam Ekonomi Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Mustafa Haji Daud ( 1991 ), Tamadun Islam, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Said Ramadhan ( 1990 ), Undang-Undang Islam: Skop Dan Ekuiti, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Shahnon Ahmad ( 1981 ), Kesusasteraan Dan Etika Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sobri Salamon ( 1984 ), Bank Islam, Petaling Jaya: Persatuan Ulama Malaysia dan Nurin Enterprise.

Sulaiman Nordin ( 1995 ), Sains Menurut Perspektif Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Yusof Al-Qardhawi ( 1985 ), Kedudukan Non Muslim Dalam Negara Islam, terj. Mat Saat Abd Rahman, Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, JPM.

Zaleha Muhamat ( 2002 ), Analisis Poligami Menurut Perspektif Islam, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.