Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

laman web ini dibangunkan oleh ustaz md zuki bin hashim, institut perguruan sultan abdul halim, sungai petani,kedah, malaysia.


Laman ini belum lagi sempurna. Ia masih dalam proses kemaskini

Abstrak


Perancangan Startegik merupakan suatu proses yang kompleks dan berterusan untuk menangani perubahan sesebuah organisasi. Perancangan Strategik merupakan proses yang berorientasikan masa depan dan jangkaan yang berfokus. Perancangan Strategik Pencapaian Akademik ( PSPA ) dijanakan bagi membolehkan organisasi mengambil tindakan-tindakan dinamik dan berfokus berasaskan analisis kendiri. Tiga jawatankuasa telah ditubuhkan bagi merealisasikan pembinaan PSPA ini iaitu Jawatankuasa Induk, Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Audit Kualiti. Jadual kerja disediakan sebagai panduan dan kawalan kemajuan projek ini. Sebanyak 18 panitia terlibat dalam projek ini. Setiap panitia dipertanggungjawabkan membuat analisis dan menjana strategi panitia masing-masing. Analisis SWOT telah menzahirkan beberapa kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang boleh digunapakai sebagai asas pembentukan strategi yang sesuai. Pembentukan strategi ini juga berasaskan kepada hasrat untuk mencapai visi sekolah iaitu SMK Antah Berantah akan menjadi sekolah cemerlang menjelang tahun 2010. Di antara strategi yang telah dikenalpasti ialah Strategi Pembangunan Insan, Strategi Pengayaan dan Pengukuhan, Strategi Perkongsian Sumber Manusia, Strategi Perkongsian Pintar, Strategi Huluan, Strategi Hiliran, Strategi Kombinasi/Penggabungjalinan dan Strategi Pemulihan. Strategi-strategi ini akan didokong pelbagai aktiviti yang relevan dengannya seperti kursus dalaman untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru, penghasilan modul-modul pendidikan unuk memperkayakan pelajar dengan maklumat, kursus-kursus bina diri untuk memperkasakan jatidiri para pelajar, program motivasi waris, analisis peperiksaan sama ada peringkat sekolah atau awam untuk menghasilkan modul latihan teknik menjawab yang berkesan, klinik-klinik pembelajaran untuk mengatasi masalah lemah penguasaan 3M dan beberapa lagi strategi yang telah difikirkan wajar dilaksanakan. Bebarapa bahan rujukan telah disediakan seperti dapatan keputusan dan pengunjuran bagi setiap mata pelajaran untuk peringkat Penilaian Menengah Rendah dan Sijil Pelajaran Malaysia. Graf-graf berkaitan juga disdiakan untuk memudahkan pengesanan pencapaian dan peningkatan.

Aluan Pengetua

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kata bijak pandai, “Gagal merancang adalah merancang gagal”. Memang benar, tetapi bijak merancang sahaja belum mencukupi untuk membuahkan hasil yang baik bagi sesuatu tugasan.

Bagi mencapai sesuatu matlamat, banyak faktor yang perlu diambil kira. Antaranya faktor sumber manusia, kemudahan prasarana, kemampuan kewangan, sosio-budaya, prosedur kerja, undang-undang dan sebagainya. Faktor-faktor ini boleh memberikan kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang kepada kejayaan sesebuah organisasi.

Visi Sekolah SMK Antah Berantah ialah ia akan menjadi sekolah cemerlang menjelang 2010. Bermakna mulai tahun 2006 dan seterusnya, SMK Antah Berantah akan memperkasakan dirinya dalam semua bidang, khususnya dalam bidang kurikulum. Pencapaian dalam peperiksaan PMR dan SPM juga peperiksaan akhir tahun dalam tahun 2005 akan menjadi TOV bagi program-program peningkatan pencapaian kurikulum. Kita akan menggunakan wajaran elemen dan dimensi yang ditetapkan dalam SKPM 2 bagi mencapai pemastian standard dan taraf sekolah cemerlang. Kejayaan yang bakal dicapai oleh sekolah ini akan turut membantu merealisasikan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia menjadikan sistem pendidikan negara bertaraf dunia.

Sungguh pun begitu, penglibatan menyeluruh semua anggota merealisasikan strategi yang dirangka sangat penting. Pelaksanaannya di bilik darjah sangat signifikan. Murid-murid mesti belajar, dan guru-guru mesti mengajar. Itulah resepi kejayaan. Saya percaya, semua murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Antah Berantah ini mampu memperolehi kejayaan sekiranya mereka mahu. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.

Kepada semua guru saya ucapkan ribuan terima kasih diatas sumbangan buah fikiran dan tenaga sehingga buku PSPA ini berjaya diterbitkan.

Terima kasih.

“SMK Antah Berantah Cemerlang 2010”

Saya yang menurut perintah.


(Hj.Mokhtar bin Zakaria)
Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Antah Berantah.

1.1 Rasional PSPA

Perancangan Strategik mempunyai peranan yang amat besar dalam mempengaruhi pencapaian sesebuah organisasi. Berikut dinyatakan beberapa rasional perancangan strategik:

1.1.1 PSPA merupakan alat untuk memahami tekanan-tekanan dan perubahan-perubahan persekitaran masa depan secara sistematik dan strategik.
1.1.2 PSPA akan mendorong sikap proaktif pemimpin organisasi untuk mengambil inisiatif dan tindakan untuk menguasai dan mengubah situasi baru serta menyediakan strategi bagi menanggapi keadaan tersebut.
1.1.3 PSPA juga mampu menyediakan peluang penglibatan menyeluruh di kalangan ahli organisasi untuk turut serta menjayakan visi orgnisasi tersebut.
1.1.4 PSPA mampu meningkatkan semangat kerja berpasukan dan memotivasikan staf untuk menghayati halatuju organisasi.
1.1.5 PSPA juga dapat membantu mengelakkan pertindihan tugas dan kuasa yang boleh menjejaskan pengurusan organisasi.
1.1.6 PSPA juga merupakan instrumen penting untuk mengawal prestasi oeganisasi secara keseluruhan.
1.1.7 PSPA juga merupakan dokumen wawasan organisasi yang memandu pemimpinnya agar sentiasa berpandangan jauh dan bersifat futuristik.
1.1.8 PSPA dapat meningkatkan kecekapan pengurusan organisasi.
1.1.9 PSPA juga dapat membantu pihak pengurusan organisasi membuat keputusan penting demi masa depan organisasi menentukan hari esok yang cemerlang.

1.2 Matlamat PSPA

1.2.1 Meningkatkan kecekapan pengurusan kurikulum sekolah dan panitia mata pelajaran.
1.2.2 Meningkatkan prestasi dan pencapaian setiap mata pelajaran dalam peperiksaan awam dan penilaian kendalian sekolah.
1.2.3 Meningkatkan prestasi pelajar secara berfokus dari segi kuantiti dan kualiti.
1.2.4 Menangani permasalahan yang berkaitan prestasi mata pelajaran kritikal secara berfokus.

1.3 Ahli Jawatankuasa

Ahli Jawatankuasa Induk

JAWATANKUASA TANGGUNGJAWAB
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

Tuan Haji Mokhtar Bin Zakaria ( Pengetua )
Puan Zahara Binti Ismail ( Penolong Kanan )
Ustaz Md Zuki Bin Hashim ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid )
En. Mohd Nasir Bin Yaakob ( Penolong Kanan Kokurikulum )
Tuan Haji Shafie Bin Awang Ahmad ( Penyelia Petang )
En. Mohd Nor Che Senik ( Guru Kanan Kemanusiaan ).
En. Rahimi Bin Abd Majid ( Guru Kanan Teknik )
En. Yusof Bin Mohd Nor ( Guru Kanan Bahasa )
Puan Jamilah Binti Abd Rahman ( Guru Kanan Sains )


Jawatankuasa Kerja

JAWATANKUASA TANGGUNGJAWAB
Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
Ahli Jawatankuasa
Puan Zahara Binti Ismail ( Penolong Kanan )
Ustaz Md Zuki Bin Hashim ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid )
En. Mohd Nasir Bin Yaakob ( Penolong Kanan Kokurikulum )
Tuan Haji Shafie Bin Awang Ahmad ( Penyelia Petang )
En. Mohd Nor Che Senik ( Guru Kanan Kemanusiaan ).
En. Rahimi Bin Abd Majid ( Guru Kanan Teknik )
En. Yusof Bin Mohd Nor ( Guru Kanan Bahasa )
Puan Jamilah Binti Abd Rahman ( Guru Kanan Sains )
Kaunselor Pelajar
Ketua Panitia,
Guru Mata Pelajaran.


Jawatankuasa Audit Kualiti

JAWATANKUASA TANGGUNGJAWAB
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa

Ustaz Md Zuki Bin Hashim ( Penolong Kanan Hal Ehwal Murid )
En. Mohd Nasir Bin Yaakob ( Penolong Kanan Kokurikulum )
Tuan Haji Shafie Bin Awang Ahmad ( Penyelia Petang )
En. Mohd Nor Che Senik ( Guru Kanan Kemanusiaan ).
En. Rahimi Bin Abd Majid ( Guru Kanan Teknik )
En. Yusof Bin Mohd Nor ( Guru Kanan Bahasa )
Puan Jamilah Binti Abd Rahman ( Guru Kanan Sains )1.4 Carta organisasi sekolah dan carta organisasi kurikulum.

CARTA ORGANISASI SMK Antah Berantah

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KURIKULUM SMK Antah Berantah

1.5 Visi Misi, Objektif dan Piagam Pelanggan Sekolah

Visi Sekolah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ANTAH BERANTAH AKAN MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG TAHUN 2010

Misi Sekolah

Bagi mencapai Visi Sekolah, kami akan berusaha memastikan peningkatan berterusan dari segi:
kecekapan pengurusan,
kurikulum dan peperiksaan awam,
sakhsiah pelajar,
kokurikulum,
iklim sekolah,
hubungan luar.

Objektif Sekolah

Bagi mencapai Misi Sekolah,
kami akan berusaha meningkatkan ke tahap cemerlang (89.9%)
mulai tahun 2006 dalam aspek:

kecekapan pengurusan dan pentadbiran sekolah daripada 81.78%
kecekapan pengurusan kurikulum daripada 77.20%
pencapaian peperiksaan Penilaian Menengah Rendah daripada 41.09%
pencapaian peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia daripada 96.4%
kecekapan pengurusan hal ehwal murid daripada 89.43%
kehadiran pelajar ke sekolah daripada 87.25%
shakhsiah pelajar daripada 73.52%
kecekapan pengurusan asrama daripada 73.29%
kecekapan pengurusan kokurikulum daripada 86.56%
iklim sekolah yang kondusif daripada 86.11%
hubungan luar daripada 80.00%.

Piagam Pelanggan

1 Memastikan semua pelajar dapat belajar dengan sempurna dan guru-guru dapat menjalankan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.
2 Sentiasa memberikan peluang dan dorongan kepada semua pelajar bagi mencapai pendidikan tinggi.
3 Memastikan segala keperluan asas prasarana pendidikan disediakan dengan sempurna.
4 Memastikan semua urusan peperiksaan dan penilaian dilaksanakan dengan cekap, adil, amanah dan sah.
5 Memastikan sekolah sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan:
5.1 Sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra,
5.2 Menentukan segala surat aduan, cadangan dan sebagainya mengenai sekolah diberi jawapan dalam tempoh dua minggu dari tarikh penerimaan.
6 Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan, syor dan teguran yang membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlaangan akademik.1.6 Matlamat Strategik (akademik )

1.6.1 Meningkatkan kecekapan pengurusan kurikulum sebanyak 3% setahun.
1.6.2 Meningkatkan pencapaian PMR sebanyak 10% setahun
1.6.3 Meningkatkan pencapaian SPM sebanyak 3 % setahun

1.7 Analisis persekitaran

Pada pertengahan tahun 1982, bermulalah kerja-kerja meratakan tapak bangunan dan kawasan. Pembinaan sekolah ini siap di penghujung tahun 1983. SM Batu Lima terdiri dari 2 bangunan 3 tingkat untuk kelas-kelas dan 2 bangunan setingkat untuk Bengkel Seni Perusahaan dan Kantin.

1hb.Januari 1984, bermulalah kegiatan pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Menengah Batu Lima dengan jumlah pelajar yang mendaftarkan diri seramai 236 orang (147 lelaki dan 89 perempuan).

Pada mulanya SMBL mempunyai 11 orang tenaga pengajar dan pengetuanya ialah En. Khairuddin bin Hj.Mohamed, Penolong Kanannya ialah Puan Fatimah bt Hj.Ahmad. Sehingga kini sekolah telah mengalami pertambahan guru dan kakitangan yang berjumlah 85 orang. 94 % daripada guru-gurunya adalah siswazah dan kebanyakan daripada mereka dipertanggungjawabkan mengajar kelas peperiksaan pada sidang pagi.

Sepanjang tempoh operasinya, sekolah ini telah mengalami pertukaran pimpinan terutama pengetua beberapa kali yang dimulai dengan En. Khairuddin Mohamed (1984-1986 ), En. Abu Bakar Saad (1986-1987), En. Ismail Hamzah (1987-1988 ), Yahaya Sulaiman (1988-1990 ), En. Abu Bakar Saad (1990-1996 ), En. Zainol Abidin Puteh (1996-1997 ), Pn. Subidah Abd Rahman (1997-1999 ), En. Suib Abd Manaf (1999-2001), En. Ramli Abd Rahman (2001-2003 ), En. Jamaluddin Ariffin (2003-2005) dan Tuan Haji Mokhtar Zakaria ( 2005- sekarang ).

SMK Antah Berantah lebih dikenali dengan nama asalnya Sekolah Menengah Batu Lima. Ia terletak berhampiran pekan Batu Lima, Sik. Sekolah ini dikelompokan dalam kategori sekolah luar bandar. Kedudukannya yang begitu hampir dengan pekan kecil Batu Lima ini telah mendedahkan ruang dan peluang kepada para pelajar untuk terlibat dengan aktiviti merokok, menghidu gam dan ponteng sekolah.

Sekolah ini merupakan sekolah harian yang mempunyai kemudahan asrama dengan kapasiti 100 orang penghuni.

SMK Antah Berantah menerima kemasukan pelajar daripada lima buah sekolah berhampiran iaitu SK Batu Lima, SK Teloi Tua, SK Haji Husin, SK Sik, SK Bandar Baru Beris Jaya ( mulai 2002 ). Lain-lain sekolah yang turut menyumbang kemasukan pelajar ialah SK Seri Dusun, SK Jeneri, SJK ( C ) Sik, Kemasukan para pelajar ke SMK Antah Berantah dapat dinyatakan seperti dalam jadual berikut:

Jadual 1
Bilangan Kemasukan Pelajar Mengikut Tahun

TAHUN
BILANGAN PELAJAR MASUK
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
258
97
110
84
134
109
96
100
94
135
119
186
149
216
276
240
228
292
369
442
331
334
204


Pada tahun 1997, SMK Sik diwartakan sebagai sekolah premier yang hanya menerima pelajar-pelajar terpilih yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ini menyebabkan ramai pelajar Sekolah Kebangsaan Sik yang tidak memenuhi keperluan piawai tidak lagi ditempatkan di sekolah berkenaan dan telah dipindahkan ke SMK Antah Berantah. Limpahan pelajar ini menyebabkan lonjakan bilangan pelajar pada tahun berkenaan dan seterusnya.

Pertambahan bilangan pelajar ini telah menyebabkan jumlah kelas yang sedia ada tidak mampu menampung limpahan tersebut menyebabkan SMK Antah Berantah terpaksa mewujudkan sesi petang. Sesi petang ini dikhaskan kepada pelajar tingkatan satu dan dua.

Persekolahan dua sesi telah mendatangkan beberapa masalah kepada pihak sekolah seperti waktu persekolahan pagi tidak dapat dilanjutkan dan ini menyebabkan beberapa mata pelajaran elektif tidak dapat ditawarkan. Pengurusan kelas sukar mencapai tahap kondusif seperti yang dihasratkan disebabkan elemen perkongsian kelas. Kewujudan beberapa kelas yang terapung dan menyebabkan para pelajar menumpang di makmal dan Pusat Sumber Sekolah dan ini melangsungkan suasana pembelajaran yang tidak selesa.

Bilangan pelajar sekali lagi mengalami pertambahan mendadak pada tahun 2002 dan 2003 apabila penduduk di kawasan projek Empangan Beris mula berpindah ke petempatan baru mereka di Bandar Baru Beris Jaya yang terletak kira-kira dua kilometer dari sekolah.

Perpindahan penduduk berkenaan ke petempatan baru ini telah menyebabkan kejutan budaya di kalangan mereka. Implikasinya turut dirasai oleh SMK Antah Berantah. Kedapatan waris yang mengadu bahawa mereka sukar mengawalpergerakan anak-anak kerana suasana menjadi terlalu terbuka dan bebas. Anak-anak di kawasan petempatan tersebut juga mudah terjebak dengan gejala dan aktiviti tidak sihat seperti merokok dan melepak.

Para pelajar hadir ke sekolah dengan berbagai cara seperti berjalan kaki, menaiki basikal, menaiki bas dan dihantar oleh waris dengan kereta atau motosikal. Namun begitu sejak akhir-akhir ini kedapatan sebilangan pelajar yang hadir ke sekolah dengan menunggang motosikal sendiri.

Majoriti waris pelajar-pelajar sekolah ini terdiri daripada para penoreh. Selain daripada penoreh, kedapatan mereka yang bekerja sebagai petani, tukang rumah, berniaga dan bekerja dengan sektor awan dan swasta. Terdapat juga waris lelaki yang terpaksa meninggalkan rumah berminggu-minggu untuk bekerja di luar dan ini menyebabkan tanggungjawab mengawasi anak-anak diserahkan kepada waris perempuan yang lebih bersifat keibuan dan berlembut dengan anak-anak.

1.8 Analisis SWOT dan TOWS

KEKUATAN KEKURANGAN
1. 97.4% Guru Terlatih
2. Pemeriksa kertas bagi setiap kertas peperiksaan awam.
3. Kecekapan pengurusan yang tinggi ( 5 sarjanawan ).
4. Kedudukan kewangan yang kukuh.
5. Pusat sumber yang lengkap.
6. Makmal komputer yang berfungsi.
7. Dua orang kaunselor terlatih.
8. Kemudahan asrama.
9. Kemudahan surau lima bintang.
10. Semangat berpasukan yang tinggi.
11. Adanya aliran sains
1. Masih kedapatan guru yang kurang mahir menggunakan kemudahan ICT.
2. Pelajar yang kurang minat belajar.
3. Guru kurang mahir mengurus wang peruntukan.
4. Kemudahan ICT untuk pentadbiran dan pengurusan sekolah yang kurang lengkap.
5. Bilangan makmal yang tidak mencukupi.
6. Bilangan bilik darjah yang tidak mencukupi.
7. Bilangan bilik khas yang terhad.


PELUANG ANCAMAN
1. Sokongan PIBG yang mantap.
2. Briged Komuniti yang berkesan.
3. Keprihatinan agensi luar.
4. Hubungan baik dengan Pejabat dan Majlis Daerah.
5. Hubungan baik dengan PPD dan JPN.
6. Program intervensi pemantauan PPD, JPN dan KPM.
7. Penyertaan yang tinggi di kalangan waris terhadap program anjuran sekolah.
8. Guru JQAF di sekolah kebangsaan berdekatan.
9. Ada Guru Cemerlang dalam daerah.
1. Sosio budaya masyarakat yang negatif.
2. Sosio ekonomi masyarakat yang rendah.
3. Beban tugas perkeranian dan pengurusan dari luar.
4. Kadar ponteng yang tinggi (antara 10 % hingga 30 % sebulan ).
  KEKUATAN

1. 97.4% Guru Terlatih
2. Pemeriksa kertas bagi setiap kertas peperiksaan awam.
3. Kecekapan pengurusan yang tinggi ( 5 sarjanawan ).
4. Kedudukan kewangan yang kukuh.
5. Pusat sumber yang lengkap.
6. Makmal komputer yang berfungsi.
7. Dua orang kaunselor terlatih.
8. Kemudahan asrama.
9. Kemudahan surau lima bintang.
10. Semangat berpasukan yang tinggi.
11. Adanya aliran sains
KEKURANGAN

1. Masih kedapatan guru yang kurang mahir menggunakan kemudahan ICT.
2. Pelajar yang kurang minat belajar.
3. Guru kurang mahir mengurus wang peruntukan.
4. Kemudahan ICT untuk pentadbiran dan pengurusan sekolah yang kurang lengkap.
5. Bilangan makmal yang tidak mencukupi.
6. Bilangan bilik darjah yang tidak mencukupi.
7. Bilangan bilik khas yang terhad.


PELUANG

1. Sokongan PIBG yang mantap.
2. Briged Komuniti yang berkesan.
3. Keprihatinan agensi luar.
4. Hubungan baik dengan Pejabat dan Majlis Daerah.
5. Hubungan baik dengan PPD dan JPN.
6. Program intervensi pemantauan PPD, JPN dan KPM.
7. Penyertaan yang tinggi di kalangan waris terhadap program anjuran sekolah.
8. Guru JQAF di sekolah kebangsaan berdekatan.
9. Ada Guru Cemerlang dalam daerah.
   
ANCAMAN

1. Sosio budaya masyarakat yang negatif.
2. Sosio ekonomi masyarakat yang rendah.
3. Beban tugas perkeranian dan pengurusan dari luar.
4. Kadar ponteng yang tinggi (antara 10 % hingga 30 % sebulan ).


   


1.9 Strategi yang akan diimplementasi:

1.9.1 Strategi Pengembangan dan Pembangunan Sumber Manusia
1.9.2Strategi Pembangunan Insan
1.9.3 Strategi Pengayaan dan Pengukuhan
1.9.4 Strategi Perkongsian Sumber Manusia
1.9.5 Strategi Perkongsian Pintar
1.9.6 Strategi Huluan
1.9.7 Strategi Hiliran
1.9.8 Strategi Kombinasi/Penggabungjalinan
1.9.9 Strategi Pemulihan

1.10 Aktiviti penyokong.

Aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan bagi memenuhi keperluan strategi di atas adalah seperti berikut:

1.10.1 Mengadakan program motivasi dan jatidiri pelajar.
1.10.2 Menggubal modul latihan yang berfokus.
1.10.3 Mengelola program test-retest.
1.10.4 Melaksanakan program gerak gempur peringkat sekolah atau dengan kerjasama PPD atau JPN.
1.10.5 Menggiatkan kursus dalaman untuk guru-guru.
1.10.6 Menjemput tenaga pengajar dari luar untuk membantu para guru bagi bidang-bidang tertentu.
1.10.7 Menggiatkan usaha pertukaran maklumat dengan agensi luar yang berkaitan.
1.10.8 Menganjurkan program-program bersama waris dan keibubapaan.
1.10.9 Menggalakkan atau mengekploitasi pengetahuan dan kemahiran guru untuk membuat analisis dan kajian tindakan mengikut bidang masing-masing.
1.10.10 Menggiatkan kegiatan kokurikulum yang mampu mengukuhkan penguasaan kurikulum para pelajar.
1.10.11 Mengelola klinik-klinik pemulihan dari segi penguasaan 3M dan buta al-Quran.
1.10.12 Mengusahakan modul nota pendidikan.

1.14 Keputusan Peperiksaan dan Pengunjuran Penilaian Menengah Rendah

PERATUS KEPUTUSAN DAN PENGUNJURAN MATA PELAJARAN
PENILAIAN MENENGAH RENDAH DAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

KLIK DI SINI UNTUK MELIHAT KEPUTUSAN DAN PENGUNJURAN

CADANGAN

PSPA yang dihasilkan ini merupakan sebuah dokumen perancangan jangka panjang yang akan membantu merealisasikan visi dan misi sekolah. Ia juga merupakan instrument pengawalan yang akan membantu pihak pengurusan sekolah mengawasi dan memantau setiap aktiviti agar sentiasa menjurus dan mengarah ke haluan yang betul bagi mencapai objektif sekolah. Sesuatu perancangan perlu diikuti dengan pelaksanaan yang berterusan bagi menjamin keberkesanannya. Berikut dikemukakan cadangan pendekatan pelaksanaan:

1. Memasukkan perbincangan mengenai perkembangan pelaksanaan aktiviti dan strategi dalam PSPA ini sebagai agenda tetap mesyuarat pengurusan sekolah. Ini akan mendatang sentuhan yang berterusan. Setiap ahli pasukan perlu membuat persediaan dengan laporan penuh secara bertulis dan berasaskan data dan maklumat yang tepat mengenai perkembangan elemen-elemen di bawah tanggungjawab masing-masing. Laporan bertulis perlu dibudayakan sepanjang masa. Sentuhan ini akan memberikan gambaran yang sentiasa kemaskini untuk memastikan objektif sesuatu aktiviti tercapai dan melakukan pengubahsuaian jika perlu.

2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan mengikut keutamaan. Pihak pengurusan perlu menyenaraikan semua aktiviti yang dicadangkan dan menyusunnya semula mengikut keutamaan. Pihak pengurusan perlu mengelakkan sifat tamak apabila melaksanakan aktiviti-aktiviti ini. Tiada gunanya melakukan banyak perkara dengan cara yang biasa. Adalah lebih baik melakukan satu perkara dengan cara yang luar biasa. Laksanakan aktiviti yang telah disusun mengikut keutamaan satu persatu dengan kawalan penuh agar ia mencapai objektif yang dihasratkan.

3. Melaksanakan setiap cadangan dalam PSPA ini secara berfokus. Aktiviti-aktiviti yang telah sedia dilaksanakan sebelum ini perlu diperkukuhkan lagi dengan fokus segmentasi yang tepat dan mengena. Kehilangan fokus boleh menyebabkan kita kehilangan arah. Fokus-fokus yang wajar diambil kira ialah kumpulan sasaran, mata pelajaran kritikal, pernyataan punca masalah, pemilihan strategi yang signifikan, pendekatan yang berkorelasi positif dengan prestasi, pembinaan instrumen penilaian dan penempatan sumber manusia yang betul pada masa yang betul dan tugas yang betul mengikut kepakaran.

4. Pihak pengurusan juga mestilah memastikan bahawa setiap tindakan atau aktiviti yang akan dilaksanakan mestilah berasaskan kajian. Elakkan daripada mengambil tindakan berasaskan ikutan orang dan ikutan perasaan. Dua pendekatan ini akan tidak membantu kita menyelesaikan masalah kita yang bersifat setempat dan tersendiri. Semangat aktiviti mungkin boleh diambilkira, tetapi pendekatan pelaksanaan mungkin perlu diubahsuai.

5. Pihak pengurusan juga perlu mengeksploitasi sumber manusia dalaman terlebih dahulu sebelum meminta bantuan daripada pihak luar. Sumber dalaman lebih mengetahui dan memahami keperluan dan pendekatan yang sewajarnya dipraktikkan. Kegagalan kita mengekploitasi sumber manusia dalaman menyebabkan berlaku pembaziran sumber. Sumber manusia dalaman lebih mudah diurus dan diarah mengikut kehendak dan keperluan organisasi.

6. Pihak pengurusan juga perlu membangunkan tenaga mahir dari segi statistik untuk membantu proses menganalisis data dan pembuatan keputusan berasaskan dapatan kuantitatif. Setelah punca difahami, maka strategi yang sesuai perlu dipilih untuk dilaksanakan dan diikuti dengan aktiviti yang dicadangkan. Unit R&D mesti dihidupkan dengan keaktifan yang optima agar kemanfaatan dapat ditingkatkan sepanjang masa.

7. Pihak pengurusan juga perlu prihatin terhadap keperluan prasarana bagi menjayakan pelaksanaan setiap aktiviti yang disarankan. Prasarana utama yang menuntut perhatian khusus ialah kemudahan ICT. Kemudahan ICT yang lengkap akan membantu penjimatan masa untuk mengesan lapangan masalah, merumus segmentasi dan memberikan gambaran sebenar perkembangan sesuatu tindakan yang diambil. Oleh itu beberapa pengubahsuaian dan penambahbaikan dapat dilakukan segera untuk memperbetulkan keadaan melalui pemilihan dan pelaksanaan strategi yang lebih relevan.

PENUTUP

Pengurusan projek PSPA ini telah menuntut pengorbanan masa, tenaga dan benda yang banyak. Ia juga telah menuntut pengorbanan pelbagai pihak bagi menghasilkannya. Justeru itu adalah diharapkan setiap pengorbanan demi kebaikan anak didik yang dahagakan bimbingan dan kejayaan akan mendapat ganjaran yang sewajarnya daripada Tuhan. Semoga dokumen yang dihasilkan ini akan mendapat keberkatan dari segi pelaksanaan dan ia tidak menjadi suatu dokumen yang dihasilkan kerana memenuhi keperluan arahan pihak tertentu sahaja. Ia perlu disemak dan dirujuk sepanjang masa. Pihak sekolah merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berat ini. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kumpulan yang merancang untuk gagal kerana kegagalan kita untuk membuat perancangan.

RUJUKAN

1. Edaris Abbu Bakri ( 2004 ), Pengurusan Strategik, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
2. Field M. and Keller L. ( t.t ), Project Management, The Open University.
3. Stuckenbruck, L.C. (1981 ), The Implementation of Project Management, California: Perseus Publishing.
4. Thompson A.A. Jr. and Strickland A.J. ( 1996 ), Strategic Management, Chicago: IRWIN.
5. Zainal Abidin Mohamed ( 1994 ), Pengurusan Strategi, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.


LAMPIRAN-LAMPIRAN


Jadual Kerja Pengurusan Projek Pembentukan PSPA.


Klik Di Sini Untuk Dapat Jadual Berkenaan


Surat-surat berkaitan Pengurusan Projek Penjanaan Visi Sekolah.

Kepada,
Semua Ahli Pasukan Pengurusan SMK Antah Berantah.

Projek Penjanaan Semula Visi SMK Antah Berantah

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah akan membentuk visi baru SMK Antah Berantah bagi tempoh 2006-2010 yang akan dilancarkan dengan rasminya pada 1 Oktober 2005.

3. Sehubungan dengan itu tuan/puan dikehendaki menghadiri taklimat penjanaan visi tersebut seperti butiran berikut:

Tarikh: 11 September 2005
Hari: Ahad
Masa: 12.45 Tgh.
Tempat: Bilik Pengetua

4. Kehadiran tuan/puan amat diharapkan dapat membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai arah tuju organisasi kita menjelang tahun 2010.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,

Kepada,
Semua AJK Projek Penjanaan Visi SMK Antah Berantah.

Projek Penjanaan Semula Visi SMK Antah Berantah

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah akan membentuk visi baru SMK Antah Berantah bagi tempoh 2006-2010 yang akan dilancarkan dengan rasminya pada 1 Oktober 2005.

3. Sehubungan dengan itu adalah dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik menganggotai Ahli Jawatankuasa Projek Penjanaan Visi SMK Antah Berantah. Tuan/puan juga dikehendaki menghadiri taklimat penjanaan visi tersebut seperti butiran berikut:

Tarikh: 12 September 2005
Hari: Isnin
Masa: 12.45 Tgh.
Tempat: Bilik Guru Kanan


4. Kehadiran tuan/puan amat diharapkan dapat membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai arah tuju organisasi kita menjelang tahun 2010.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,

Kepada,
Semua Guru Tingkatan.

Projek Penjanaan Semula Visi SMK Antah Berantah

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah akan membentuk visi baru SMK Antah Berantah bagi tempoh 2006-2010 yang akan dilancarkan dengan rasminya pada 1 Oktober 2005.

3. Sehubungan dengan itu tuan/puan dikehendaki menghadiri taklimat penjanaan visi tersebut seperti butiran berikut:

Tarikh: 13 September 2005
Hari: Selasa
Masa: 12.45 Tgh
Tempat: Bilik Mesyuarat SMK Antah Berantah

4. Kehadiran tuan/puan amat diharapkan dapat membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai arah tuju organisasi kita menjelang tahun 2010.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,

Kepada,
Semua AJK MGS.

Projek Penjanaan Semula Visi SMK Antah Berantah

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah akan membentuk visi baru SMK Antah Berantah bagi tempoh 2006-2010 yang akan dilancarkan dengan rasminya pada 1 Oktober 2005.

3. Sehubungan dengan itu tuan/puan dikehendaki menghadiri taklimat penjanaan visi tersebut seperti butiran berikut:

Tarikh: 19 September 2005
Hari: Isnin
Masa: 12.45 Tgh.
Tempat: Bilik Mesyuarat SMK Antah Berantah

4. Kehadiran tuan/puan amat diharapkan dapat membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai arah tuju organisasi kita menjelang tahun 2010.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,

Kepada,
Semua Guru Dan Staf.

Projek Penjanaan Semula Visi SMK Antah Berantah

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah akan membentuk visi baru SMK Antah Berantah bagi tempoh 2006-2010 yang akan dilancarkan dengan rasminya pada 1 Oktober 2005.

3. Sehubungan dengan itu tuan/puan dikehendaki menghadiri taklimat penjanaan visi tersebut seperti butiran berikut:

Tarikh: 20 September 2005
Hari: Selasa
Masa: 12.45 Tgh
Tempat: Bilik Mesyuarat SMK Antah Berantah

4. Kehadiran tuan/puan amat diharapkan dapat membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai arah tuju organisasi kita menjelang tahun 2010.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,

Kepada,
Semua AJK Projek Penjanaan Visi SMK Antah Berantah.

Projek Penjanaan Semula Visi SMK Antah Berantah

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah akan membentuk visi baru SMK Antah Berantah bagi tempoh 2006-2010 yang akan dilancarkan dengan rasminya pada 1 Oktober 2005.

3. Sehubungan dengan itu tuan/puan dikehendaki menghadiri taklimat penjanaan visi tersebut seperti butiran berikut:

Tarikh: 24 September 2005
Hari: Sabtu 2005
Masa: 12.45 Tgh.
Tempat: Bilik Mesyuarat SMK Antah Berantah

4. Kehadiran tuan/puan amat diharapkan dapat membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai arah tuju organisasi kita menjelang tahun 2010.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,

Kepada,
Semua Ahli Pasukan Pengurusan SMK Antah Berantah.

Projek Penjanaan Semula Visi SMK Antah Berantah

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah akan membentuk visi baru SMK Antah Berantah bagi tempoh 2006-2010 yang akan dilancarkan dengan rasminya pada 1 Oktober 2005.

3. Sehubungan dengan itu tuan/puan dikehendaki menghadiri taklimat penjanaan visi tersebut seperti butiran berikut:

Tarikh: 25 September 2005
Hari: Ahad
Masa: 12.45 Tgh.
Tempat: Bilik Pengetua

4. Kehadiran tuan/puan amat diharapkan dapat membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai arah tuju organisasi kita menjelang tahun 2010.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,

Surat-Surat Berkaitan Pengurusan Projek Pembentukan PSPA.


Kepada,
Semua Ahli Pasukan Pengurusan SMK Antah Berantah.

Projek Pembinaan Strategi Kurikulum SMK Antah Berantah

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah akan membentuk perancangaan strategi kurikulum SMK Antah Berantah bagi tempoh 2006-2010 yang akan dilancarkan dengan rasminya pada bulan Mac 2006.

3. Sehubungan dengan itu tuan/puan dikehendaki menghadiri taklimat pembinaan perancangan tersebut seperti butiran berikut:

Tarikh: 22 Disember 2005
Hari: Khamis
Masa: 10.00 pagi
Tempat: Bilik Pengetua

4. Kehadiran tuan/puan amat diharapkan dapat membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai kecemerlangan organisasi kita menjelang tahun 2010.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,
Kepada,
Semua AJK Kerja Projek Pembinaan Perancangan Strategik Kurikulum

Projek Pembinaan Strategi Kurikulum SMK Antah Berantah

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah akan membentuk perancangaan strategi kurikulum SMK Antah Berantah bagi tempoh 2006-2010 yang akan dilancarkan dengan rasminya pada bulan Mac 2006.

3. Sehubungan dengan itu adalah dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik menganggotai Ahli Jawatankuasa Kerja Projek Pembinaan Perancangan Strategik Kurikulum sekolah. Tuan/puan juga dikehendaki menghadiri taklimat pembinaan perancangan tersebut seperti butiran berikut:

Tarikh: 4 Januari 2006
Hari: Rabu
Masa: 12.45 Tgh.
Tempat: Bilik Mesyuarat SMK Antah Berantah

4. Kehadiran tuan/puan amat diharapkan dapat membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai kecemerlangan organisasi kita menjelang tahun 2010.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,
Kepada,
Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran.

Projek Pembinaan Strategi Kurikulum SMK Antah Berantah

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah akan membentuk perancangaan strategi kurikulum SMK Antah Berantah bagi tempoh 2006-2010 yang akan dilancarkan dengan rasminya pada bulan Mac 2006.

3. Sehubungan dengan itu tuan/puan dikehendaki menghadiri taklimat pembinaan perancangan tersebut seperti butiran berikut:

Tarikh: 8 Januari 2006
Hari: Ahad
Masa: 12.45 Tgh
Tempat: Bilik Mesyuarat SMK Antah Berantah

4. Kehadiran tuan/puan amat diharapkan dapat membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai kecemerlangan organisasi kita menjelang tahun 2010.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,
Kepada,
Semua AJK Audit Kualiti.

Projek Pembinaan Strategi Kurikulum SMK Antah Berantah

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak pengurusan sekolah akan membentuk perancangaan strategi kurikulum SMK Antah Berantah bagi tempoh 2006-2010 yang akan dilancarkan dengan rasminya pada bulan Mac 2006.

3. Sehubungan dengan itu tuan/puan dikehendaki menghadiri taklimat pembinaan perancangan tersebut seperti butiran berikut:

Tarikh: 16 Januari 2006
Hari: Isnin
Masa: 12.45 Tgh.
Tempat: Bilik Mesyuarat SMK Antah Berantah

4. Kehadiran tuan/puan amat diharapkan dapat membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai kecemerlangan organisasi kita menjelang tahun 2010.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,